Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA
Aktuali redakcija 2022-05-23

Mes, juridinio asmens pavadinimas UAB Apartamentų administravimas, juridinio
asmens kodas 305360133, adresas Tulpių g. 9, Karmėlava, LT-54459 Kauno r.,
PVM mokėtojo kodas LT100014855411 (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės
savo kliento, e-parduotuvės Jūratės B&B namai naudotojo ir internetinio puslapio
https://www.gguesthouse.lt/ naudotojo (toliau – Jūs arba Naudotojas) (toliau – E-
parduotuvė) duomenų saugumu ir privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir
saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis E-parduotuve.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų
naudojimusi E-parduotuve, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai
arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

– _______;
– Pirkėjo vardas ir pavardė;
– Prekes atsiimsiančio asmens vardas ir pavardė;
– Pirkėjo kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas ir telefono numeris,
adresas;

– Pirkėjo pristatymo duomenys – adresas, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitas
Pirkėjo pasirinkimas dėl prekių pristatymo / atsiėmimo;
– Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;
– Jūsų E-parduotuvėje atliktų užsakymų istoriją;
– IP adresą;
– tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate;
– Jūsų užklausų ir nusiskundimų istoriją;
– kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis
elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kokią su asmens duomenimis
atliekamą operaciją (tokią kaip – informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas,
įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir
pan.).

1.3. Duomenų valdytojas – UAB Apartamentų administravimas, juridinio asmens
kodas 305360133, adresas Tulpių g. 9, Karmėlava, LT-54459 Kauno r., PVM
mokėtojo kodas LT100014855411.

1.4. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė

1.5. Svetainė – https://www.gguesthouse.lt/.

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis E-parduotuve ir lankantis
Svetainėje

2.1. Pateikdamas duomenis Bendrovei, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens
duomenys būtų naudojami Bendrovei siekiant užtikrinti E-parduotuvės funkcionavimą
Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindai:

– Bendrovė gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu,
t.y. kai Jūs sukuriate Naudotojo paskyrą;

– Jūs atliekate užsakymą E-parduotuvėje, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu
būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;

– taip pat tais atvejais kai Bendrovė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę
pareigą;

– yra įgyvendinami Bendrovės teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens
duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia
Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

2.3. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

– Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam E-parduotuvės funkcionavimui;

– Siekiant užtikrinti sklandų E-parduotuvės administravimą;

-Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;

– Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;

– Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

– Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti E-parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį
ja naudojantis;

– Kai lankotės Svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos
duomenis, Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų
pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

– Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

3.1. Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo
pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada,
jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų
teisėtų priežasčių.

3.2. Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie
teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Tokie
Bendrovės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens
duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina
siekiant tinkamai vykdyti Bendrovės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus
įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Bendrovė bendradarbiauja tik su tokiais
duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir

technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina Asmens duomenų tvarkymą
pagal teisės aktų reikalavimus.

3.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių
institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius
teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo
politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

4.2. Jeigu 5 metus nebūnate aktyvus E-parduotuvėje turimoje Naudotojo paskyroje,
Jūsų asmens duomenys yra ištrinami.

4.3. Jūs taip pat galite pareikalauti, kad Jūsų paskyra E-parduotuvėje būtų
panaikinta.

5. Nepilnamečių Asmens duomenys

5.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad mūsų E-
parduotuvė ir Svetainė nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 18 metų
amžiaus.

5.2. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų
E-parduotuvėje ir Svetainėje.

5.3. Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis E-parduotuve ar
Svetaine, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų
atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų
tvarkymo.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”).

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”).

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”).

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma,
jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu,
tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus
teisės aktus vykdymas.

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą (“teisė apribotii”).

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti
neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų

perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu
būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

6.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas,
įskaitant profiliavimą.

6.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai.

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą
raštu: info@gguesthouse.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų,
galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat – pateikti notariškai
patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri Mums reikalinga įsitikinti Jūsų
tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

6.3. Po Jūsų Jūsų prašymą ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo,
Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums
atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl
atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2
mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1
mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik
informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų
teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti
trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

6.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat
galite pateikti skundą Mus prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai –

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius
duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

7. Slapukų politika

7.1. Mūsų Svetainėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos.
Slapukų pagalba, Mūsų Svetainė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir
pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą
ir kitas rodymo parinktis).

7.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas saugumui.

7.3. Jūs galite kontroliuoti Slapukus Svetainėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti
Slapukus bei kitas Mūsų naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus
išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų.

7.4. Daugiau bendros informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti
AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Jeigu nuspręsite
išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Svetainėje, tai gali turėti įtakos Svetainės
veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą.
Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Svetainėje, iš naujo nustatyti tam
tikras parinktis.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus
tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši

privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką
prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

8.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias
taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Apie Jums taikomus
Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis
komunikacijos priemonėmis.